Υπόθεση C-182/09: Διάταξη του προέδρου του πρώτου τμήματος του Δικαστηρίου της 3ης Ιουνίου 2010 [αίτηση του High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Seaport (NI) Ltd κατά Department of the Environment for Northern Ireland