Κανονισμοσ (ΕΕ) αριθ. 442/2011 του Συμβουλίου της 9ης Μαΐου 2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία