Γραπτή ερώτηση E-009351/11 Kriton Arsenis (S&D) προς την Επιτροπή. Ανεπαρκείς έλεγχοι στα φυτώρια