2010/443/ΚΕΠΠΑ: Απόφαση 2010/443/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 11ης Αυγούστου 2010 , για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία