Γραπτή ερώτηση E-7268/10 Mara Bizzotto (EFD) προς την Επιτροπή. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και Φινλανδία