2011/525/ΕΕ: Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 25ης Αυγούστου 2011 , για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (ΕΚΤ/2011/13)