Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9396 — CapMan / CBRE / Norled) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)