Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 831/2010 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2010 , σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Σεπτεμβρίου 2010 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχτηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1385/2007 για το κρέας πουλερικών