Γραπτή ερώτηση P-9989/10 Konrad Szymański (ECR) προς την Επιτροπή. Δικαίωμα των βουλευτών να υποβάλουν κοινοβουλευτικές ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης