Γραπτή ερώτηση E-5518/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Παραβιάσεις της Τουρκίας