Γραπτή ερώτηση E-003523/11 Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Εισαγωγή πετρελαίου από πετρελαιοφόρο αμμόλιθο και κανονισμός στην Οδηγία περί Ποιότητας Καυσίμου