Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/357 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2018/395 όσον αφορά τα πτυχία χειριστή αερόστατου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)