Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 894/2011 της Επιτροπής, της 22ας Αυγούστου 2011 , για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Coppa Piacentina (ΠΟΠ)]