Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Μαΐου 2012 , το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2010