Γραπτή ερώτηση P-010741/10 Françoise Grossetête (PPE) προς την Επιτροπή. Ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων καπνού