Γραπτή ερώτηση E-002688/11 Proinsias De Rossa (S&D) προς την Επιτροπή. Οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και Ιρλανδία