Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: General Motors Belgium Rezoluția Parlamentului European din 23 iunie 2011 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea FEG/2010/031 BE/General Motors Belgium din Belgia) (COM(2011)0212 – C7-0096/2011 – 2011/2074(BUD))