Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — General Motors / Beļģija Eiropas Parlamenta 2011. gada 23. jūnija rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium no Beļģijas) (COM(2011)0212 – C7-0096/2011 – 2011/2074(BUD))