Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: General Motors Belgium Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, Belgia) (KOM(2011)0212 – C7-0096/2011 – 2011/2074(BUD))