Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: General Motors/Belgien Europa-Parlamentets beslutning af 23. juni 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, Belgien) (KOM(2011)0212 - C7-0096/2011 - 2011/2074(BUD))