Κατάλογος εγκεκριμένων εγκαταστάσεων για την επεξεργασία τροφίμων και συστατικών τροφίμων με ιοντίζουσα ακτινοβολία στα κράτη μέλη (Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 της οδηγίας 1999/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία ) (Το παρόν κείμενο ακυρώνει και αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύτηκε στην ΕΕ C 77 της 11.3.2011, σ. 14 )