Γραπτή ερώτηση E-2950/10 υποβολή: Elisabetta Gardini (PPE) προς την Επιτροπή. Προβλήματα στον τομέα των ενοικιαζόμενων κατοικιών για πανεπιστημιακούς φοιτητές