Υπόθεση C-29/12: Προσφυγή της 20ής Ιανουαρίου 2012 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας