ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσον αφορά την επιβολή ή την αύξηση εξαγωγικών δασμών επί των πρώτων υλών (16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)) Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Εισηγήτρια: Inese Vaidere