Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2010 , στην υπόθεση E-9/10 — Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν (Αθέτηση υποχρεώσεων από συμβαλλόμενο μέρος — οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων)