Γραπτή ερώτηση E-4498/10 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) προς την Επιτροπή. Δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της ΕΕ-Μολδαβία