Γραπτή ερώτηση E-001150/11 Agnès Le Brun (PPE) και Michel Dantin (PPE) προς την Επιτροπή. Κρίση στον τομέα του χοιρείου κρέατος