Γραπτή ερώτηση E-006465/11 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) προς το Συμβούλιο. Πρωτόκολλο του Touriñán σχετικά με την ενιαία διαχείριση των περιοχών που βρέχονται από τον Ατλαντικό