Γραπτή ερώτηση E-003567/11 Niki Tzavela (EFD) προς την Επιτροπή. Επιθέσεις ευρείας κλίμακας στις υπηρεσίες της ΕΕ