Γραπτή ερώτηση P-1333/10 υποβολή: David Martin (S&D) προς την Επιτροπή. Κριτήρια παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας - διαμετακόμιση γενόσημων φαρμάκων