Γραπτή ερώτηση E-009065/11 Nuno Teixeira (PPE) προς την Επιτροπή. Φόρος Tobin – ευρωπαϊκός φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών