Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 2ας Αυγούστου 2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 (ΕΚΤ/2012/18) (2012/476/ΕΕ)