Πρακτικά της συνεδρίασης της τεταρτης 2ας Δεκεμβρίου 2009