Υπόθεση C-492/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Tübingen (Γερμανία) στις 11 Αυγούστου 2017 — Südwestrundfunk κατά Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Μarc Schulte