Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 173/2012 της Επιτροπής, της 29ης Φεβρουαρίου 2012 , για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 185/2010 όσον αφορά τη διευκρίνιση και την απλούστευση ορισμένων ειδικών μέτρων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ