Γραπτή ερώτηση E-002712/11 Claudio Morganti (EFD) προς την Επιτροπή. Μείωση της απασχόλησης των γυναικών στην ΕΕ