Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 6/2011, της 1ης Απριλίου 2011 , για την τροποποίηση του παραρτήματος XX (Περιβάλλον) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ