Γραπτή ερώτηση E-000445/12 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Κόστος Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης