Υπόθεση C-442/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 1ης Ιουλίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Παράβαση κράτους μέλους — Συμφωνία Συνδέσεως ΕΟΚ-Ουγγαρίας — Έλεγχος εκ των υστέρων — Μη τήρηση των κανόνων περί καταγωγής — Απόφαση των αρχών του κράτους εξαγωγής — Ένδικη προσφυγή — Καθήκον ελέγχου της Επιτροπής — Δασμοί — Είσπραξη εκ των υστέρων — Íδιοι πόροι — Απόδοση — Τόκοι υπερημερίας)