Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 20/2012 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012 , σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που εφαρμόζεται στις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής οι οποίες υποβάλλονται από την 1η έως τις 6 Ιανουαρίου 2012 στο πλαίσιο της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 για το κριθάρι