Γραπτή ερώτηση E-006047/11 Margrete Auken (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. VP/HR – Καταστροφή από ισραηλινούς εποίκους του τεμένους Al-Mughayyir στη Δυτική Όχθη