Γραπτή ερώτηση E-002308/11 Niki Tzavela (EFD) προς την Επιτροπή. Σύστημα επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα