Γραπτή ερώτηση E-006108/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) προς την Επιτροπή. Οργανισμοί αξιολόγησης δημόσιου χρέους