Γραπτή ερώτηση E-005884/11 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Δωρεές αίματος και οδηγία 2002/98/ΕΚ