Γραπτή ερώτηση P-0690/10 υποβολή: Marije Cornelissen (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Tο θέμα της απαλλαγής στις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις των Κάτω χωρών