Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6301 — Eurazeo/Moncler) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ