Γραπτή ερώτηση E-8140/10 Roger Helmer (ECR) προς την Επιτροπή. Πρόστιμα για παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ