Υπόθεση T-245/12: Προσφυγή της 4ης Ιουνίου 2012 — Gamesa Eólica κατά ΓΕΕΑ — Enercon (οριζόντιος συνδυασμός πράσινων χρωμάτων)