Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης της Κοινότητας στο πλαίσιο του Μικτού Συμβουλίου ΕΕ-Μεξικού της θέσπισης παραρτήματος στην απόφαση 2/2000 το οποίο αφορά την αμοιβαία διοικητική συνεργασία σε τελωνιακά θέματα