Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6474 — GE/Microsoft/JV) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ